DYREKTOR  SZKOŁY 

mgr Anna Narewska

przyjmuje interesantów

w sprawie skarg i wniosków

we wtorki w godz. od 14.30 do 15.30

w czwartki w godz. od 14.30 do 15.30

 

WICEDYREKTORZY SZKOŁY

przyjmują interesantów

w sprawie skarg i wniosków :

mgr Zbigniew Miśkiewicz – w poniedziałki  w godz. od 14.00 do 15.30

dr Grzegorz Wieczorek – we wtorki w godz. od  10.00  do 11.30

W pozostałe dni w zależności od pilności sprawy, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

Czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 

 

Zgodnie z §  5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46) skargi i wnioski mogą być  wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 

 

Zgodnie z § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się  w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r.,poz.267, z 2014 r. poz. 183).

 

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.

 

 


Udostępniający: Ryszard Maciejewski
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Maciejewski
Czas udostępnienia: 2015-02-10 14:40
Czas wytworzenia: 2015-02-10 14:40
Czas ost. modyfikacji: 2015-04-29 10:01